general partner
Region group

Nizhny Novgorod Oblast